Close
צור קשר

גילוי וכיבוי אש

ע"פ תקן מערכות גילוי אש 1220 חלק 3 יש להתקין בכל מבנה ציבורי מערכות גילוי וכיבוי אש,

מטרתו מיועדת למנוע פגיעה בנפש ו/או ברכוש במבנה, ולזהות סימני שריפה עוד בטרם יתפשט לכל המבנה ויגרום נזק.
מערכות  גילוי וכיבוי אש אלו חיוניים למוסדות ולמבנים ציבוריים גדולים.
מערכות גילוי וכיבוי אש אלו מספקים התראה מיידית מיד עם תחילת השריפה, שזוהתה ע"י המערכות כגון: גלאי עשן וכו'
אחרי שגילינו את האש כעת אנו זקוקים לכיבוי האש והצלת חיים ורכוש, ולזה קיימות מס' מערכות.